Qbasic ve Javascript Komutlarının Karşılaştırılması

Qbasic kullanıcıları için javascript komutlarının kısa bir karşılaştırılması.

Sayfada Kullanım
<script language="javascript">
<!--
// -->

</script>

 
  <!--[if ŞART ]> <metatag> <![endif]-->

<!--[if IE 7 ]> <html class="no-js ie ie7 lte7 lte8 lte9" lang="en-US"> <![endif]-->

 
  .execScript ya da eval: Tırnak içindeki javascript fonksiyonunu çalıştırır.

 

 
Düğüm Alt düğüm: childNodes

Üst düğüm: parentNode

.nodeName: Düğüm tagının adı: örn. HEAD

.lastChild (son düğüm)

.firstChild (ilk düğüm)

.hasChildNodes (Düğüm var mı yok mu)

.removeChild() (düğüm silme)

.replaceChild(yeniHucre, degisecekHucre)
.attributes (tag attributeleri)
 
ELEMENT YARATMA x=document.createElement()  [element yarat]

x=document.createTextNode() [text yarat]

x=document.createStyleSheet(".css") [css dosyası yükle]

document.documentElement [root tag] childNodes

innerHTML / outerHTML / textContent

 
Bir metni kopyalama örneği <p><input type="text" name="T1" ID="copytext" size="20" value="kopyalanacak yazı"></p>

<TEXTAREA ID="holdtext" STYLE="display:none;">
</TEXTAREA>
<BUTTON onClick="ClipBoard();">Kopyala</BUTTON>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function ClipBoard()
{
holdtext.innerText = T1.value;
Copied = holdtext.createTextRange();
Copied.execCommand("Copy");
}

</SCRIPT>
 
Textarea Text area'nın boyutlandırmasını kaldırma: textarea{resize:none;}  
Araştırılacaklar window.showModelessDialog

window.showModalDialog()

 

 
Sayıyı Stringe Çevirme .toString()  
Dosyadan Al

<script src="filename"></script>  

 
Düzenli İfadeler () ..... $1 İLK parantez içindeki ifadeyi verir.

[A-Z] ya da [0-9] Harf ya da sayı aralığı belirtir.

. Herhangi bir karakter

* Hepsi

$ Satırsonu (örn. html$)

^ Satırbaşı / Hariç

\ Ascii karakter

[ ] İçindeki herhangi bir karakter

| veya

 

 
Frame ve JS
parent.çerçeveadı.document.işlem
 
Eklentileri Tespit Etme eklentiler = window.navigator.plugins
for(a = 0; a < eklentiler.length;a++){
// name / length / fileanme / description
document.write(eklentiler[a].name+"<br>")
}
 
2 nesneyi yer değiştirtme reverse a1,a2  
Bir nesneye odaklanma document.forumadi.nesneadi.focus()  
Stringi DIM'lara Ayırmak
var String = myString.split("/")
 
Tablo Rengi Effekti <td onmouseover="this.bgColor='#FFFFEB';" onmouseout="this.bgColor='#FFFFFF';">  
Obje Değeri Değiştirme Örneğin meta tag değiştirme: document.getElementsByTagName('meta')[0].content="text/html; charset=utf-8"  
Replace değişken.replace (sabit,değişken)

All: str = str.replace(/find/g,”replace”)

 
Nesne Silme delete nesneadı

delete nesneadi.özellik

delete array[index]

 

 
Bir değişkeni DIM'lara ayırma:

var a = DeğişkenKatarı

var Değişken = new Array()

Değişken = DeğişkenKatarı.split(' ') (Not: ' ' yerine katarın ayrılacak karakteri belirlenir. Örneğin virgül de koyulabilir.)

 
Bir değişkenin (Örneğin id'li bir P elementinin içeriğini OKUMA ve DEĞİŞTİRME document.getElementById('değişken').innerHTML

document.getElementsByName(isim)

document.getElementsByTagName(name)

 

Değişkenler

Forum Değişkenleri Formlardaki Text Metinleri Okuma
var mySel = document.forms['FormAdi'].elements['NameDeğeri']
var isim = mySel[mySel.selectedIndex].text
Forum İnputlarındaki Value vs. Değerler
document.ForumAdi.NameDeğeri.value
Eşitlikler
== eşitti
++ +1
!= eşit değil
Özel String İşlemleri
.length String uzunluğunu verir. .bold() kalın yazı
.anchor(anchorName)   .charAt(x) verinin x. karakterini verir.
.big() Büyük yazı .fontcolor("red") font rengi
.blink() Yanıp Sönen Yazı .fontsize(5) font genişliği
.fixed()   .italics() italik yazı
değişken.indexOf(pattern) Veri içinde kelimenin sırasını arar. .link (url) metni linke çevirir
.lastIndexOf(pattern)   .sub() Üst yazı
.lastIndexOf(pattern, index)   .substring(x, y) Metinden parça alır
.small() küçük yazı .sup() altyazı
.strike() yazının üzerini çizer    
number.toString(radix) Sayıyı stringe çevirir.    
       
       
       
       
       
Özel Değişkenler Sayfa Başlığı = document.title
Bulunulan Sayfanın URL'si = document.location
Ekran Genişliği X = window.screen.width
Ekran Genişliği Y = window.screen.height
Bugünün Tarihi = new Date()

document.body.clientWidth

document.body.clientHeigh

screen.availWidth

screen.availHeight

<script language="JavaScript" src="http://j.maxmind.com/app/geoip.js"></script>

Ziyaretçi Ülke Kodu = geoip_country_code()
Ziyaretçi Ülke Adı = geoip_country_name()
Ziyaretçi Şehir Adı = geoip_city()
Bölge Kodu = geoip_region()
Bölge Adı = geoip_region_name()
Enlem = geoip_latitude()
Boylam = geoip_longitude()
Posta Kodu = geoip_postal_code()

?  = geoip_metro_code()

document.write ("Avail Width: "+screen.availWidth)
document.write ("<br>Avail Height: "+screen.availHeight)
document.write ("<br>Buffer Depth: "+screen.bufferDepth)
document.write ("<br>Color Depth: "+screen.colorDepth)
document.write ("<br>Font Smoothing Enabled: "+screen.fontSmoothingEnabled)
document.write ("<br>Height: "+screen.height)
document.write ("<br>Width: "+screen.width)
document.write ("<br>Update Interval: "+screen.updateInterval)

ASC (ifade) degisken.charCodeAt(0)
Büyük Harfe Çevirme Değişken.toUpperCase()
CHR$ (ASCII değer) String.fromCharCode(ASCII değer)
DIM Komutu var Değişken = new Array (Boyut)

var Değişken = [deger1, deger2, deger3, deger4, deger5]

Değişken[0]=değer1, Değişken[1]=Değer2

Toplam Değer Sayısı= Değişken.length

Metodlar:

 1. .chop()
 2. .concat() [Array birleştirir. örn. Array=array1.concat(array2)]
 3. .filter() [Array elemanlarını belirtilen fonksiyonun ile filtreler.]
 4. .grep ("x") [İçinde x geçen verileri bulur.]
 5. .indexOf() [Bir elemanın dizi içindeki konumunu verir.]
 6. .join("ayırma şekli") (Tüm diziyi bir string halinde verir)
 7. .lastindexof() [Bir elemanın dizi içindeki en son konumunu verir.]
 8. .length [array uzunluğu]
 9. .pop() [Son veriyi verir.]
 10. .push("veri1","veri2","Veri3") [Yeni veri ekler]
 11. .reverse [Arrayı tersten sıralar]
 12. .sort() [verileri sıralar]
 13. .shift() [İLK veriyi siler]
 14. .slice() [Array dizisinin bir bölümünü alır ve yeni bir array olarak geri döndürür.]
 15. .splice() [Array içeriğini, elemanları silerken yeni elemanlar ekleyerek değiştirir.]
 16. .split("") [veriden tırnak içindeki karaktere bölerek yeni bir dım yaratır.]
 17. .unshift() [Arrayın BAŞINA veri ekler.]
ÇOKLU DIMENSION
var değişken = new Array (x)
for (i = 0; i < değişken.length; ++ i)
değişken [i] = new Array();
Do While Döngüsü Do
{
xxx
}
while (şart ya da eşitlik)
FOR

for (değer=baslangıçdeğeri; değer<=bitişdeğeri; değer=değer+artış)

{

kod

}

Durum Çubuğu window.status = değişken
IF [else] if (koşul) {olay} [else {olay}]
IF [and] if (koşul && koşul) {olay}
IF [or] if (koşul || koşul) {olay}
IF [not] if (!(koşul)){olay}
INPUT prompt (metin,"")
INSTR (Değişken, Karakter) Değişken.indexOf (Karakter) Not: -1, bulunamadı demek. (Not: lastIndexOf kullanırsak, son geçen karakteri verir.)
VAL (değişken)  
INT (Değişken) parseInt(değişken)
İpucu Göster showhint ('YAZI', this, event, 'hint_width')"
LEN (Değişken) Değişken.length
Metin Değiştirme değisken.replace (değiştirilecek metin, yeni metin)
MATEMATİKSEL İŞLEMLER
Math .PI Pi Sayısını verir.
Math .E e sayısını verir.
Math .sqrt(x) Karekökünü bulur.
Math .log(x) Logaritma Değeri
Math .pow(x,y) Xy
Math .sin(x) Sinüs Değeri
Math .cos(x) Cosinüs Değeri
Math .tan(x) Tanjant Değeri
Math .asin(x) Arcsinüs Değeri
Math .acos(x) Arccosinüs Değeri
Math .atan(x) Arctanjant Değeri
Math .abs(x) X'in tam sayı kısmını verir.
Math .max(x,y) X ve Y'den BÜYÜK OLANI verir.
Math .min(x,y) X ve Y'den KÜÇÜK OLANI verir.
Math .ceil(x) x'sayısından büyük en yakın tamsayı değeri
Math .floor(x) x'sayısından küçük ve en yakın tamsayı değeri
Math .round(x) x'sayısına en yakın tam sayı değeri.
Math .random() *x "0" ile"1" arasında rasgele bir sayı değeri
Math .exp(x) x'sayısının kendisi
Math    
MİD$ (Değişken, Başla, KarakterSayısı) Değişken.substring (Başla, KarakterSayısı)

ya da

.charAt(x)
PRINT ifade document.settings (ifade)
RANDOM (ifade) Math.floor(1*Math.random())  
Renk    
Arkaplan Rengini Değiştirme document.bgColor = 'renk'  
Önplan Rengini Değiştirme document.bgColor = 'renk'  
Resim document.ResimName.src = resimadresi.jpg  
SELECT CASE değişken
Case Seçenek
Komutlar Dizisi

Case Seçenek
Komutlar Dizisi


END SELECT
switch (değişken)
{
case "seçenek" :br>komutlar dizisi
break
case "seçenek" :
komutlar dizisi
break
...
[default:...]
}
SETTIMEOUT setTimeout("yourfunction()",x) Belirli süre bekler. (x=saniye/1000)  
     
     
Uyarı Kutusu alert (ifade)  
VAL (değişken)
parseInt(değişken)
 
     
     
     
     
Kaydırma Çubuğunu Göster document.body.style.overflow=''  
Kaydırma Çubuğunu Gizle document.body.style.overflow='hidden'  
Küçük Harfe Çevirme Değişken.toLowerCase()  
IF ELSE Takısı Örneği if (number > 0)
{
alert("Number is a positive integer");
}
else if (number < 0)
{
alert("Number is a negative integer");
}
else
{
alert("Number is 0");
}
 
Rastgele Mesaj var text_st = new Array("String1", "String2", "String3",
"String4", "String5", "String6", "String7", "String8",
"String9", "String10");

var l = text_st.length;

var rnd_no = Math.floor(l*Math.random());

alert(text_st[rnd_no]);
 
SetAttribute Koleksiyonu element = document.createElement('elementtag')

Value = setAttribute("value",value)
Genişlik = element.style.width
Yükseklik = element.style.height
Onchange = element.onchange=function(){kodlar}

 
Form Elemanlarını Pasif Yapmak
A.)İNPUT'DA: onchange="javascript:document.forms[0].isim.disabled=true"
B.) Java'da
<script language="javascript">
var frm=document.forms[0]
frm.anneismi.disabled=true
frm.cinsiyet.disabled=true
frm.dogumsaati.disabled=true
frm.dogumgunu.disabled=true
frm.dogumayi.disabled=true
frm.dogumyili.disabled=true
frm.buton1.disabled=true
frm.buton2.disabled=true
</script>
 
Tarih <!--- KAYNAK: http://www.gezginler.net --->

<HEAD>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function showDate() {
// Günler
var weekday = new Array(7);
weekday[1] = 'Pazar';
weekday[2] = 'Pazartesi';
weekday[3] = 'Sali';
weekday[4] = 'Carsamba';
weekday[5] = 'Persembe';
weekday[6] = 'Cuma';
weekday[7] = 'Cumartesi';
// Aylar
var month = new Array(12);
month[1] = 'Ocak';
month[2] = 'Subat';
month[3] = 'Mart';
month[4] = 'Nisan';
month[5] = 'Mayis';
month[6] = 'Haziran';
month[7] = 'Temmuz';
month[8] = 'Agustos';
month[9] = 'Eylul';
month[10] = 'Ekim';
month[11] = 'Kasim';
month[12] = 'Aralik';

var today = new Date();
yr_st = " 19";
yr = today.getYear();
if ( yr > 99 )
{
yr_st =" ";
if ( yr < 2000 ) yr += 1900;
}
return today.getDate() + ' ' + month[today.getMonth()+1] + ' , ' +weekday[today.getDay()+1]+' , '
+yr_st+ yr;
}
// -->
</SCRIPT>

</HEAD>

<body>
<SCRIPT language=JavaScript>document.write(showDate());</SCRIPT>
</body>
 

<< Akhepedia Ana Sayfasına Dön